Rooms katholieke begraafplaats Dijkweg te Naaldwijk

23 september 2020 - Algemeen federatie nieuws, Naaldwijk

Het bestuur van de parochie St Adrianus te Naaldwijk heeft voorlopig toestemming gekregen van de gemeente Westland om de begraafplaats aan de Dijkweg te Naaldwijk te ruimen. Naar aanleiding hiervan zijn diverse artikelen verschenen in kranten en op social media en hebben wij (het parochiebestuur) en de gemeente reacties ontvangen van mensen/organisaties die bezwaar maken tegen ruiming van de begraafplaats. We hebben goed nota genomen van de ontvangen reacties en wachten met uitvoering van de ontruiming totdat de vergunning definitief is.

We realiseren ons dat de ontruiming voor een aantal mensen gevoelig ligt. Hier willen we vanzelfsprekend rekening mee houden. Ook willen we bij de ontruiming rekening houden met de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische achtergronden. Ten onrechte lijkt de indruk te ontstaan dat wij de volledige begraafplaats willen ruimen. We maken echter in onze planvorming onderscheid tussen een, vanaf de Dijkweg gezien, voor- en achtergedeelte van de begraafplaats. In dit artikel zullen we ons besluit nader toelichten.

De RK begraafplaats aan de Dijkweg is begin jaren 80 gesloten verklaard. Nadien hebben geen begrafenissen meer plaats gevonden. De reden van sluiting was dat de begraafplaats te klein was voor de overledenen van de snel groeiende RK gemeente. Besloten werd dat de RK overledenen voortaan begraven zouden worden op de algemene begraafplaats aan de Geestweg (nu ingang zijde Zandhaver).

De huidige staat van de begraafplaats is in onze ogen niet meer waardig. We worden hier ook regelmatig op aangesproken. De stenen en beeltenissen zijn voor het merendeel verzakt, kapot of niet meer leesbaar. We zien het als onze taak om de huidige situatie te wijzigen en worden bij onze plan- en besluitvorming deskundig geadviseerd en begeleid door het Bisdom Rotterdam.

Het achtergedeelte van de begraafplaats zal worden ontruimd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf waarbij de grond zorgvuldig zal worden onderzocht en geschoond. Bij de ontruiming zal de juiste procedurele weg worden gevolgd en zal bovenal rekening worden gehouden met de hierboven genoemde gevoeligheden van nabestaanden. De stoffelijke resten zullen in een parochiegraf op het voorgedeelte nabij het Piëtabeeld worden bijgezet.

De begraafplaats is niet meer volledig bezet en, zoals gezegd, in verval geraakt. In de afgelopen bijna 40 jaar zijn met enige regelmaat graven door de rechthebbenden of nabestaanden verplaatst naar een andere begraafplaats. Zo zijn bijvoorbeeld in 2018 de vijf zusters uit de congregatie van de Dominicanessen herbegraven in Neerbosch; het zustergraf zal behouden blijven voor plaatsing in het voorgedeelte van de begraafplaats.
Op de begraafplaats bevond zich een oorlogsgraf. Dit is -met toestemming van de familie en de gemeente Westland - door de oorlogsgravenstichting verplaatst naar het Militaire Ereveld Grebbeberg.
We hebben nabestaanden de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn grafstenen van hun overleden dierbaren - al dan niet met de graven - te laten verplaatsen. Enkele nabestaanden willen van deze mogelijkheid gebruik maken (of hebben dit al gedaan). Het parochiebestuur heeft op dit moment geen plannen voor herontwikkeling van het achtergedeelte van de begraafplaats.

Het voorgedeelte, waar nu het Piëtabeeld staat, willen we zo veel mogelijk handhaven. Het Piëtabeeld blijft staan op de huidige plek, als plaats van herinnering, stilte en bezinning. Het gras zal opnieuw worden ingezaaid. De groenvoorzieningen zullen ook niet verdwijnen. Aan de bomen zal onderhoud worden gepleegd, het hekwerk zal - waar nodig- worden gerestaureerd en er komt een rustbankje. Langs de randen van het voorgedeelte zullen enkele graf-/gedenkstenen vanaf het achtergedeelte worden geplaatst die representatief zijn voor een bepaalde periode van begraven. Onder of bij het Piëtabeeld zal een koker of gedenkteken met alle namen van de overledenen worden geplaatst ter hunner nagedachtenis. Tenslotte wordt er nagedacht over een herinneringsbord met de geschiedenis van de plek bij de ingang. De parkachtige uitstraling van het voorgedeelte wordt met al deze plannen in onze ogen gehandhaafd en waar nodig verbeterd.

Het bestuur van de Adrianusparochie hecht er veel waarde aan om het voorgedeelte van de begraafplaats te bewaren, omdat de geschiedenis van de Naaldwijkse Adrianusparochie na de Reformatie juist op deze plaats een nieuw begin heeft gevonden door de bouw van de 1e Adrianuskerk in 1787. Daarmee is de voortuin van de begraafplaats voor onze parochie een zeer belangrijke historische plek en willen we deze graag in stand houden, met respect voor het verleden renoveren en herinrichten en daarmee toegankelijk houden voor onze parochianen en andere geïnteresseerden.

Het bestuur van de parochie St Adrianus te Naaldwijk

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

#wijblijventhuis