Parochiebestuur

Het doel en de taak van een parochiebestuur zijn vastgelegd in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”. Zij bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Tot de taak van het parochiebestuur behoren:
a. Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
b. Financiële zaken;
c. Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid. De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop, die dit heeft gedelegeerd aan de dekens. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar. Het parochiebestuur onderhoudt contacten met het bisdom Rotterdam.

Leden parochiebestuur

Voorzitter

Pastoor J. Steenvoorden, parochie-administrator

Vice-voorzitter 

dhr. R.P.M. van der Burg

Secretaris

mw. M.M.C. van Leeuwen-Van Schie

Penningmeester

vacant

   

Leden:

 
   

Catechese

vacant

Liturgie

mw. G. van der Knaap

Beheer

dhr. L.J.J. Hartveld

Diaconie

vacant

Notuliste

mw. T. van der Sande

Rekeningnummer R.K. parochiebestuur      : NL59 RABO 0342.901.753 of NL97 INGB 0000.238.446
Rekeningnummer Kerkbijdrage                  : NL26 RABO 0342.906.518 of NL59 INGB 0000.061.523
E-mail : machutus@rkwestland.nl  Tel.0174- 213253   Fax: 289942

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.