Parochiebestuur

Het doel en de taak van een parochiebestuur zijn vastgelegd in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”. Zij bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Tot de taak van het parochiebestuur behoren:
a. Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
b. Financiële zaken;
c. Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid. De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop, die dit heeft gedelegeerd aan de dekens. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar. Het parochiebestuur onderhoudt contacten met het bisdom Rotterdam.

Leden parochiebestuur.

Voorzitter: Pastoor J. Steenvoorden, parochie-administrator

Vice-voorzitter               

dhr. R.P.M. van der Burg

tel. 244023

Secretaris:

mw. M.M.C. van Leeuwen-Van Schie

tel. 247167

Penningmeester:        

dhr. H.C.L. Dijkhuizen

tel. 213550

Leden:

Catechese:

mw. K. van Gaalen

tel. 240313

Liturgie:

mw. G. van der Knaap

tel. 06-27470802

Beheer:

dhr. L.J.J. Hartveld

tel. 245840

Diaconie:

vacant

 

Notuliste:

mw. R. Regeer-v.d. Peet

tel. 213275

 

Rekeningnummer R.K. parochiebestuur      : NL59 RABO 0342.901.753 of NL97 INGB 0000.238.446
Rekeningnummer Kerkbijdrage                  : NL26 RABO 0342.906.518 of NL59 INGB 0000.061.523
E-mail : machutus@rkwestland.nl  Tel.0174- 213253   Fax: 289942

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.