Beheercommissie

Samenstelling

Voorzitter:
dhr. H.J. van de Helm

Secretaris / penningmeester:
dhr. A.C.J.M. Vijverberg

Technische en bouwkundige zaken:
dhr. R. Olsthoorn

Contactpersoon voor onderhoud:
dhr G. van der Knaap

Lid:
dhr. P. v.d. Enden
dhr. G. van der Knaap

De Beheerscommissie heeft onder meer tot taak:
a. het Parochiebestuur van advies dienen in alle zaken die de financiën betreffen
b. het opstellen van de begroting en de jaarstukken
c. het onderhouden van contacten ten behoeven van het financieel beleid.

Taak: exploitatie kerk(gebouw) / algemene kerkbijdrage / personeelszaken / collecte
afdracht Dekenaat - Bisdom / geldelijke steun van bepaalde projecten.

Bij de Beheerscommissie behoren de onderstaande werkgroepen:

Commissie Kerkelijk Kunstbezit
Het parochiearchief bevindt zich in de pastorie en in de kerk aan de Molenstraat. In dit archief ligt de neerslag van de bestuurlijke en bedrijfsmatige aanpak van onze parochie door de eeuwen heen. Het is daarom een uniek, kostbaar en onvervangbaar bezit.

Vanuit archiefzijde wordt ook de zorg voor het culturele en religieuze erfgoed gecoördineerd. De archivaris is derhalve tevens conservator van de parochie. In navolging op de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit is hiertoe een eigen parochie commissie gevormd, die zich ten doel stelt om, naast het papieren archief, tevens het parochiegebeuren van heden en verleden zo goed mogelijk vast te leggen en te behouden in tastbare zaken. Deze parochiële Commissie Kerkelijk Kunstbezit (de C.K.K.) is een zelfstandige commissie, ressorterend onder de verantwoordelijkheid van de Beheerscommissie.

Het parochiearchief, in samenhang met de zorg voor het kerkelijk erfgoed, biedt ook de mogelijkheid om materialen in relatie tot kerk of parochie op te nemen uit particulier bezit. Parochianen die zaken, afkomstig uit de kerk of met betrekking tot de parochie terug willen geven of beschikbaar willen stellen, vinden in het archief wellicht een passende bestemming.

Voor informatie over of voor het archief kunt U zich wenden tot:

Archivaris/conservator:
vacature
Lid: dhr. C. Koene

Technische commissie:
contactpersoon:
dhr P. van Domburg

Financiële Commissie Algemene Kerkbijdrage
Door de Beheerscommissie worden activiteiten ontplooid tot het ontvangen van de vrijwillige kerkbijdragen, gedaan door de parochianen, waarvoor een administratie is ingericht.

Jaarlijks wordt een actie gehouden om de jaarlijkse bijdragen te storten op:
NL04 RABO 0135.384.435 onder vermelding van: Algemene Kerkbijdrage Parochie St. Adrianus te Naaldwijk of NL33 INGB 0003.147.949 t.n.v. Financiële Commissie onder vermelding van: Vrijwillige Kerkbijdrage Naaldwijk.

Voorzitter:
waarnemend dhr. A.C.J.M. Vijverberg

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Omstandigheden maken de mens niet; ze onthullen wie hij is.