Beraad Catechese

Mevr. T. Zwaard is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor de volgende werkgroepen:

Werkgroep doopvoorbereiding
Wanneer ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen geeft het secretariaat dit door aan de werkgroep doopvoorbereiding. Een van de vijf werkgroepsleden zal dan een afspraak maken voor een kraambezoek. Tijdens dit bezoek wordt er o.a. informatie verstrekt over de gang van zaken rond het dopen. Voor de jonge ouders is een voorbereidingsavond gepland voor het dopen. Een lid van het pastorale team is bij deze avond aanwezig.
Contactpersoon: mw. G. Sleegers

Werkgroep Eerste Heilige Communie
De werkgroep organiseert in samenwerking met de betrokken ouders en school alle voorbereidingen die met de Communieviering te maken hebben, zoals: ouderavonden, activiteiten met betrekking tot het project en de voorbereiding van de vieringen. De werkgroep bestaat uit zeven personen.
De Eerste Heilige Communie vindt meestal op een zondag in april of mei plaats.
Contact: stuur een e-mail

Werkgroep voorbereiding H. Vormsel
Het sacrament van H. Vormsel wordt jaarlijks in november in onze kerk toegediend aan de kinderen die de basisschool juist hebben verlaten.
De voorbereiding op het Heilig Vormsel begint altijd de zaterdag voor Pinksteren. We gaan dan met elkaar naar de “Vuurdoop” in de kathedraal van Rotterdam. Vervolgens zijn er na de grote vakantie enkele informatieavonden waarop gewerkt wordt met het project “Samen op Weg”. Dit zijn 4 avonden bij gastouders. Het H. Vormsel is in november en dat is tevens de afsluiting.
De werkgroep bereidt ook, in overleg met de voorgangers, de viering van het Heilig Vormsel voor. Hieraan wordt door de kinderen zelf ook volop aan meegewerkt.
Contactpersoon: mw. M. Vis of stuur een e-mail

Werkgroep Geloofsverdieping
Deze werkgroep brengt parochianen en andere belangstellenden met elkaar in gesprek aan de hand van Bijbelverhalen. Er wordt gewerkt met de principes van Lectio Divina, juist daardoor kan ook de eigen visie van de deelnemers aan de orde komen. Ook worden Bijbelavonden georganiseerd met deskundigen van buiten, zo mogelijk in samenwerking met andere parochies en de plaatselijke PKN-kerken. Bij voldoende belangstelling zijn ook meditatie-bijeenkomsten vanuit onze christelijke traditie mogelijk.
Contactpersoon: mevr. T. van der Wel

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het ontkennen van problemen is een vorm van zelfbedrog die elke persoonlijke groei onmogelijk maakt.