Beraad Liturgie

Wekelijks vinden er in onze parochiekerk (eucharistie)vieringen plaats. Aan deze vieringen wordt veel aandacht besteed, waarbij de volgende werkgroepen hun medewerking verlenen:

Werkgroep viering o.l.v. parochianen, het Amosgilde
Het Amosgilde bestaat uit negen personen en gaat minimaal een keer per maand voor in woord- en communievieringen in onze kerk. Per viering gaan meestal drie Amosleden voor. Daarnaast verzorgen enkele leden ook de avondwaken binnen onze parochie. De werkgroep komt 2 à 3 keer per jaar bij elkaar voor overleg. Met het volgen van de Pastorale School en/of cursussen elders, probeert het gilde haar kennis te vergroten.
Contactpersoon: vacant

Lectoren en Lectrices
De lector/lectrice assisteert de pastor tijdens de eucharistievieringen. Zijn/haar voornaamste taak is: het voorlezen van de Eerste Lezing, het mede uitreiken van de Heilige Communie en het voorlezen van de voorbede. Tweemaal per jaar wordt er door de contactpersoon een lijst samengesteld met daarop het rooster voor de periode van een halfjaar. Men heeft ongeveer 4 leesbeurten per halfjaar tijdens de vieringen van zaterdagavond 19.00 uur of zondagochtend 9.00  of 9.30 uur.
Bij de bijzondere vieringen door het jaar (Pasen, Hemelvaart, Kerstmis en Oudjaar) benadert de contactpersoon een van de medewerkers van de werkgroep om tijdens die viering als lector/lectrice te fungeren.
Contactpersoon: dhr. L. Zwinkels

Acolieten en misdienaars
Het college van acolieten en misdienaars heeft de taak behulpzaam te zijn vóór, tijdens en na de diensten. Tevens dragen zij bij aan een stijlvol verloop van de vieringen. Na hun 1e H. Communie kunnen kinderen zich opgeven als misdienaar. Rond de middelbare schoolleeftijd kunnen de misdienaars acoliet worden. Een maal per jaar worden de misdienaars en acolieten in het zonnetje gezet door middel van een uitstapje (de misdienaars) of een etentje (de acolieten).
Opgeven bij: het parochiesecretariaat

Werkgroep organisten
In onze parochie is het de gewoonte dat er bij iedere weekendviering een organist(e) aanwezig is. Samen bidden, maar ook samen zingen is een wezenlijk element in de vieringen.
Om dit zingen mogelijk te maken heeft onze parochie enkele organisten ter beschikking, om de weekend-, rouw- en trouw- vieringen muzikaal te ondersteunen.
In november 2006 is ons nieuwe, uit 19 registers bestaande orgel, in gebruik genomen.
Contactpersoon: mevr. L. Boers

Werkgroep kosters
De kosters assisteren op organisatorisch gebied bij de verschillende vieringen. Zij zijn voor, tijdens en na de vieringen aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten. Momenteel bestaat deze werkgroep uit 7 kosters.
Contactpersoon: dhr. N. van Dijk

Tussenkoor ‘Het Constantkoor’
Het Constantkoor is in 1995 opgericht, het is een gemengd koor en telt gemiddeld 35 leden. De koorrepetitie is op maandagavond van 20.00 - 22.00 uur in de kerk.
Het koor zingt tijdens de reguliere vieringen in de kerk en eveneens bij doopvieringen. Bij de feestelijke vieringen van Kerstmis, Pasen en Pinksteren is het Constantkoor ook present. Rond de kerstdagen zingt het koor speciaal voor de ouderen in het verzorgingshuis ‘Triangel’.
Contactpersoon:  K. Houweling

Parochiekoor  ‘St. Caecilia’
Het koor verleent haar medewerking aan drie vieringen in de maand. We hebben momenteel 38 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. We repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de parochiekerk. Er wordt regelmatig nieuwe muziek ingestudeerd. Ook zingen wij in rouw- en trouwdiensten ongeveer 15-20 keer per jaar.
Contactpersoon:  mevr. A. van Winden

Werkgroep Gezinsliturgie
Twee personen van de werkgroep gezinsliturgie en twee personen van het kinderkoor ‘De Keten’ stellen 7 keer per jaar een gezinsviering samen. Als er een gezamenlijke viering is doen wij dit in overleg met de andere drie parochies van de regio Zuid in de pastorie van Naaldwijk in aanwezigheid van de voorganger van de betrokken dienst.
Contactpersoon: mevr. W. v.d. Meijs

Liturgiegroep Tussenkoor
Verschillende keren per jaar verzorgt deze werkgroep een viering samen met het Constantkoor. Ter voorbereiding daarvan komt men een aantal keren bij elkaar. Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een thema. Aan de hand van het thema wordt gezocht naar teksten en liederen, waarmee de dienst in overleg met de voorganger wordt samengesteld.
Contactpersoon: mevr. M. van Adrichem

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.