Beraad Diaconie

De bestuursportefeuille ‘Diaconie’ wordt beheerd door mevr. E. Heemskerk.
Zij is het aanspreekpunt voor de volgende werkgroepen:

Werkgroep M(issie), O(ntwikkeling) en V(rede)
De MOV-groep organiseert activiteiten op het gebied van missie, ontwikkeling en vrede. Voorbeelden zijn o.a. de vasten- en adventsactie. We proberen dan ook de scholen erbij te betrekken.
We werken nauw samen in de parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin, evenals met Sion en  Delflanden.  
Contactpersoon: mevr. J. Koene

Bezoekwerkgroep
De bezoekwerkgroep krijgt van het secretariaat adressen door van de mensen die nieuw in onze parochie zijn komen wonen. Zij proberen een afspraak met hen te maken voor een huisbezoek, waarbij zij geïnformeerd worden over de persoonsgegevens, die opgenomen zijn in onze parochieadministratie. Indien nodig kunnen deze gegevens aangevuld of gecorrigeerd worden. Tevens wordt de parochiegids aangeboden.
Contactpersoon: mevr. T. Halkes

Seniorenpastoraat
Eén keer in de maand wordt er in de Triangel een woord- en communieviering gehouden. Getracht wordt om minstens een á twee eucharistievieringen per jaar te houden maar door het gebrek aan priesters is dat niet altijd mogelijk. De vieringen vinden plaats op zaterdagochtend om 10.00 uur (zie het parochieblad “Ons Torentje”). Na de  vieringen is er een kort gezellig samenzijn met een kopje koffie/thee. De vieringen worden niet alleen bezocht door de R.K. bewoners/bewoonsters van de Triangel maar ook door parochianen die niet in dit verzorgingshuis wonen. Bovendien komen er een aantal mensen van de andere kerken in De Lier. Het is mogelijk om, wanneer men niet zelf naar de Triangel kan komen, thuis opgehaald en weer teruggebracht te worden. Voorts vindt er eens in de twee à drie jaar een gemeenschappelijke Ziekenzalving in de Triangel plaats waar ook parochianen die niet in de Triangel wonen, aan kunnen deelnemen. In ons parochieblad wordt aangegeven wanneer dit plaats gaat vinden.
Contactpersoon: mevr. J. Koene

Seniorenwerkgroep
Deze werkgroep bestaat uit negen dames die contact zoeken en onderhouden met de R.K. bewoners van het verzorgingshuis “Triangel” alsmede met andere seniorparochianen. Ook bezoekt de werkgroep seniorparochianen bij jubilea of andere bijzondere gebeurtenissen. Wanneer er op zaterdagochtend géén viering in de Triangel is geweest wordt op zondagochtend de communie gebracht in de Triangel en bij seniorparochianen die (tijdelijk) niet in staat zijn om naar de parochiekerk te gaan. Tevens assisteert de werkgroep bij de vieringen in de Triangel.
Contactpersoon: Mw. J. Koene-van Steekelenburg

Werkgroep nabestaandenbezoek
De periode na het overlijden van een dierbare is een moeilijke periode in het leven van een mens. De parochie wil haar parochianen daar graag in bij staan, daarom is de werkgroep rouwbegeleiding opgericht. De werkgroep neemt contact op met de nabestaanden en vraagt of ze een bezoek van een van de vier leden van de werkgroep op prijs stellen. Zo ja, dan volgen er een of meerdere bezoeken. Tevens wordt gevraagd of de nabestaanden gebruik willen maken van het voorlezen van misintenties (zonder kosten) gedurende een jaar. Alle leden hebben o.a. de cursus ‘Omgang met rouwenden’ gevolgd. De werkgroep is ook betrokken bij de organisatie van de viering van ‘Allerzielen’.
Contactpersoon: mw. A. v.d. Knaap

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) Leonardusfonds
In 2006 is in onze parochie het Leonardusfonds opgericht. Dit is een parochiële caritasinstelling die een legaat beheert uit de nalatenschap van de in 2004 overleden parochiaan, dhr. L. Ammerlaan. Het doel van onze PCI is incidentele financiële hulp te geven aan mensen in onze omgeving die door onverwachte omstandigheden in financiële problemen zijn gekomen.
Voor verdere inlichtingen of als u probleemgevallen kent (of bij een hulpaanvraag) kunt u zich wenden tot een van de leden van het pastorale team, het parochiesecretariaat of tot een van de bestuursleden van het Leonardusfonds: Leonie Dukker, Dhr. W. Enthoven en Theo van Rodijnen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Echt respect moet u verdienen, afgedwongen respect veroorzaakt meestal het tegenovergestelde.