Privacy verklaring

Privacyverklaring R.-K. Parochies

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.

1. Naam en contactgegevens van de parochie(s)
     Naam:        parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin
     Postadres: Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk
     E-mail        federatiesecretariaat: info@rkwestland.nl

Tot de parochiefederatie behoren de volgende parochies:

HH Martelaren van Gorcum - De Lier martelarenvangorcum@rkwestland.nl
O.L. Vrouw ten Hemelopneming - ‘s Gravenzande olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
H. Egbertus & H. Lambertus - Hoek van Holland / Heenweg egbertusenlambertus@rkwestland.nl
O.L. Vrouw van Goeden Raad - Honselersdijk olvvangoedenraad@rkwestland.nl
St. Andreas - Kwintsheul andreas@rkwestland.nl
H. Jacobus - Maasdijk jacobus@rkwestland.nl
H. Machutus - Monster machutus@rkwestland.nl
St. Adrianus - Naaldwijk adrianus@rkwestland.nl
H. Bartholomeus - Poeldijk bartholomeus@rkwestland.nl
St. Elisabeth - Wateringen elisabeth@rkwestland.nl

Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken over parochie, wordt bedoeld de parochiefederatie dan wel een individuele parochie dan wel een of meerdere parochies gezamenlijk.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 • In de ledenadministratie staan diverse persoonsgegevens over parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In dit document worden de parochianen aangeduid als "betrokkenen". 
 • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen. 
 • In het parochieblad staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto's van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, wijding) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken.
 • Welke persoonsgegevens precies worden geregistreerd vindt u in meer detail in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018. klik hier

 3. Met welk doel verwerkt de parochie persoonsgegevens?

 • De parochie registreert persoonsgegevens om in kerkelijke registers vast te leggen welke sacramenten iemand heeft ontvangen. Hieronder verstaan we in het bijzonder:
 • -    de registratie die verbonden is aan het ontvangen van de sacramenten van het Doopsel, 
       Vormsel, Heilige Communie, Huwelijk en de Wijding.
  -    De registraties die nodig zijn op grond van het Kerkelijk Recht.
 • Een parochie is een gemeenschap van parochianen, familie van parochianen en mensen die bij de parochie zijn betrokken. De parochie moet een administratie bijhouden om de organisatie van de parochiegemeenschap te verzekeren; hieronder verstaan we bijvoorbeeld:
  -    het registreren van uw contactgegevens om via communicatiekanalen informatie en
       uitnodigingen te versturen over parochieactiviteiten en;
  -    het bijhouden van vrijwilligerstaken en een registratie van vrijwilligers en;
  -    het bijhouden van financiële administraties in verband met kerkbijdragen, schenkingen en
       giften en andere fondsenwervende activiteiten, maar ook financiële administraties rond 
       grafrechten en stipendia.
 • Een parochie is een onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. Wij zijn als parochie altijd verbonden met andere R.-K. kerkelijke instellingen in Nederland. Als parochie dragen wij bij aan de instandhouding en juistheid van de kerkelijke ledenadministratie en archieven.
 • Een parochie heeft een parochiearchief. In het parochie archief wordt bijvoorbeeld het doopregister bewaard. De parochie kan ook persoonsgegevens bewaren in het archief als bron voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Dit doet de parochie alleen als zij belang heeft bij het doel van het archief.
 • De parochie gebruikt uw e-mailadres om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven via onze formulieren op de website. Bij inschrijving geeft u door uw e-mailadres in te vullen en de betreffende knoppen aan te vinken en aan te klikken uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van dit opgegeven e-mailadres. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief voor de doelgroep van 0-16 jaar gaan wij er vanuit dat het e-mailadres van de ouders/voogd is ingevuld.

4. Welke bevoegdheid heeft de parochie om persoonsgegevens te verwerken?

 • De parochie mag bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, verwerken op grond van de wet (artikel 9 lid 2 sub d AVG).
 • Andere persoonsgegevens mogen door de parochie worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van de parochie bij:
  a)    het registreren van haar parochianen, de gezinsleden van haar parochianen en mensen die geen lid zijn van de parochie, maar wel contact met de parochie onderhouden. 
  b)    het bijhouden van de vrijwilligersadministratie, financiële administratie, het houden van fondsenwervende activiteiten en het bijhouden van kerkelijke registers;
 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is; 
 • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst, de sociale dienst, politie of justitie) of kerkelijke overheid; 
 • De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie).
 • U kunt uw toestemming altijd intrekken door u in iedere nieuwsbrief via een link af te melden voor de betreffende nieuwsbrief.

 5. Bewaartermijn

 • De parochie bewaart persoonsgegevens zolang een betrokkene ingeschreven staat als lid van de parochie. Bent u geen lid meer van de parochie dan verwijderen wij de persoonsgegevens binnen een jaar uit de ledenadministratie van de parochie.
 • De parochie kan geen persoonsgegevens uit de kerkelijke boeken (doopboek e.d.) verwijderen, omdat het belangrijk is bij te houden wie kerkelijke sacramenten heeft ontvangen.
 • De persoonsgegevens die zijn opgeslagen in andere bestanden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligersbestand, het bestand voor de nieuwsbrief en/of parochieblad of de registratie van contactpersonen in de begraafplaatsregistratie, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van het bestand.
 • Soms kunnen wij persoonsgegevens niet meer verwijderen, omdat het verwijderen daarvan uitzonderlijk veel werk van de parochie vraagt. Gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens in gedrukte nummers van het parochieblad of informatiebulletin.
 • De parochie bewaart uw e-mailadres zo lang u ingeschreven staat voor (een van) de nieuwsbrieven.

 6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden  

 • Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn andere parochies, het bisdom en IPAL (het interdiocesane platform voor de financiële en ledenadministraties).  
 • Als u een overeenkomst hebt met de parochie, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een schenkingsovereenkomst, dan moeten bepaalde gegevens aan de Belastingdienst of een ander overheidsdienst worden verstrekt op grond van een wettelijke plicht.

 • De parochie kan een salarisadministratiekantoor inschakelen. Voor sommige diensten kan de parochie ook een externe partij inschakelen, bijvoorbeeld voor het beheer van de begraafplaatsadministratie. In al deze gevallen maakt de parochie met deze derde afspraken over de veiligheid van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.

 7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 • De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministrateurs. Andere personen hebben geen toegang.
 • De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s). Andere personen hebben geen toegang.
 • Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad of de uitvoering van de Actie Kerkbalans). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

 8. Recht op inzage en correctie

 • Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het betreffende parochiesecretariaat. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
 • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het parochiesecretariaat.

 9. Verwijderen van gegevens

 • Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kunt u richten aan het betreffende parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan de privacyverklaring. De ledenadministrateurs of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.
 • Indien u zich wilt uitschrijven als parochiaan vragen wij u de geldende procedure in- en uitschrijving R.-K. Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier daarvoor vindt u op onze website, www.rkwestland.nl. Dit formulier stuurt u naar het federatiesecretariaat. De contactgegevens van het federatiesecretariaat vindt u bovenaan deze privacyverklaring. Via het federatiesecretariaat zal uw verzoek verder worden afgehandeld.

 10. Klachtrecht

 • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
 • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
 • Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens: 
  Autoriteit Persoonsgegevens
  T.a.v. de klachtencoördinator
  Postbus 93374
  2509 AJ DEN HAAG
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.