Pastorale School

De Pastorale School is er om de kwaliteit van de inzet van parochiële vrijwilligers (m/v) te bevorderen. De ervaring leert dat vrijwilligers met voldoende kennis en vaardigheid, met meer plezier en voldoening hun vrijwilligerstaak doen. Toerusting komt dus zowel de vrijwilligers als de parochie ten goede.
Daarom is er alles aan gedaan om de Pastorale School zo op te zetten dat vrijwilligers daadwerkelijk deelnemen aan de aangeboden cursussen. Hierbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met veranderde didactische inzichten en maatschappelijke gegevenheden. Met de opzet van de Pastorale School staat ons een aantrekkelijk aanbod aan toerusting voor ogen.

Aanbod van modules

Het lesaanbod van de Pastorale School bestaat uit 29 modules (zie kader onderaan). Elke module bestaat uit maximaal vijf bijeenkomsten van 2 ½ uur en is een eigenstandige leseenheid. Cursisten kiezen uit dit aanbod de modules die bij hun vrijwilligerstaak past. Met uitzondering van de drie inleidende modules, kunnen modules in een willekeurig volgorde gevolgen worden. Na elke module kan men besluiten om gelijk door te gaan of om (tijdelijk) te stoppen. Na elke module krijgt men een bewijs van deelname (attest). Een cursist kan dus zelf bepalen in welk tempo hij of zij wil leren.

Kerktaakgericht

De keuze voor een leerroute van één of meerdere modules wordt bepaald door het vrijwilligerswerk dat een cursist doet. De cursist (m/v) kiest dus doelgericht voor die modules die bij zijn vrijwilligerstaak past. Een vrijwilliger is in vele gevallen na het volgen van vier modules (20 bijeenkomsten) voldoende toegerust voor zijn taak. Indien men een andere taak gaat doen, dan kan men volstaan met een aanvullende toerusting van één of twee modules.

Tijd en plaats

De cursisten worden zoveel mogelijk tegemoet gekomen wat betreft het tijdstip en de plaats waar de modules gegeven worden. Uiteraard zijn daar grenzen aan. De mogelijkheden worden mede bepaald door van het aantal aanvragen voor bepaalde modules. Soms wordt de module dicht bij huis gegeven, soms moet er wat verder voor gereisd worden. Komt het tijdstip of de plaats waar een module wordt gegeven de cursist niet uit, dan krijgt hij een uitnodiging om aan de volgende gelegenheid deel te nemen.

Vier werkvelden

De modules zijn opgedeeld in vier pastorale werkvelden:

Leren: Voor vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van catechese en geloofsverdieping.
Vieren: Voor vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van liturgie.
Dienen: Voor vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van kerk- en samenleving, diaconie, caritas, missie- ontwikkelings- en vredeswerk.
Pastoraat: Voor vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van pastoraal gesprek en ontmoeting.


Daarnaast zijn er nog drie algemene modules: (1)‘Vrijwilliger in de kerk’. Deze module is bedoeld als introductie in het kerkelijk vrijwilligerswerk en (2) ‘Procesmatig werken’, met daarin aandacht voor basisvaardigheid voor al het vrijwilligerswerk, zoals planmatig, systematisch, en geordend te werk gaan. Facultatief is de module (3) Spiritualiteit van de vrijwilliger, hoe geef je binnen het parochieel vrijwilligerswerk vorm aan je eigen gelovige spiritualiteit en aan de spiritualiteit binnen de groep waarmee je werkt.

Een leerroute volgen

Een cursist (m/v) die nog geen pastorale toerusting heeft gehad, start altijd met de module ‘Vrijwilliger in de kerk’. Daarna wordt de verdere leerroute bepaald door het pastorale werkveld waarbinnen hij zijn taak vervuld. Hierbij wordt in eerste instantie een keuze gemaakt uit één van de vier basismodules: Leren, Vieren, Dienen of Pastoraat. Hierin vindt een kennismaking plaats met het gekozen werkveld. Vervolgens volgt de cursist eenmalig de module ‘Procesmatig  werken’. Daarna kiest hij voor één of meer taakmodules die van belang zijn voor zijn vrijwilligerstaak. Deze modules kunnen in een willekeurig volgorde gedaan worden. voorbeeld_leerroute_Pastorale_School.jpg

Aanmelding dichtbij

Elke parochie heeft een contactpersoon (m/v) voor de Pastorale School. Deze contactpersoon kent de parochie goed en motiveert vrijwilligers om zich te laten scholen. Hij of zij draagt namens de parochie zorg voor de aanmelding en inschrijving van cursisten. Vrijwilligers kunnen zich bij deze contactpersoon melden, wanneer ze behoefte hebben aan scholing en toerusting voor hun taak in de parochie. Op grond van een gesprek met de kandidaat-cursist worden er afspraken gemaakt welke modules gevolgd gaan worden.

De parochie betaalt

De kosten voor het volgen van modules worden door de parochie betaald. Elke module van vijf bijeenkomsten kost de parochie € 50,00 per cursist. 

Website

Meer informatie is te vinden op de website: www.bisdomrotterdam.nl  of bel of e-mail:
Bisdom Rotterdam, Pastorale Dienstverlening, tel. 010-2815184, pastoraleschool@bisdomrotterdam.nl

Pastorale_School_29_modules.jpg

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.