Webstatuut

Website statuut en taakomschrijving Website RK Westland van de parochiefederatie SINT FRANCISCUS tussen duin en tuin.

Beheer
De website www.rkwestland.nl -die tevens als domeinnaam geregistreerd is, is eigendom van de R.K. Parochiefederatie SINT FRANCISCUS tussen duin en tuin, gevestigd te Honselersdijk. Zowel het beheer van de website als de daarop aangeboden informatie vallen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de parochiefederatie. Het website statuut, waarin vorm en inhoud alleen op hoofdlijnen zijn geformuleerd, wordt door de redactie en het federatiebestuur in gezamenlijk overleg vastgesteld en periodiek geëvalueerd.

Doelstelling
De website is ontwikkeld en vormgegeven met als doel het parochieleven van de 10 RK parochiegemeenschappen die tot de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin behoren te ondersteunen. Verder ondersteunt de site de uitwisseling van informatie over activiteiten binnen de parochiegemeenschappen en de communicatie met andere, met haar verwante organisaties.
Dit wordt verwezenlijkt door belangstellenden te informeren over:
· de oorsprong en het karakter van de 10 genoemde parochies;
· opinies en activiteiten binnen de parochie;
· ontwikkelingen in het netwerk van organisaties waarmee de parochie zich verbonden voelt en/of contacten onderhoudt.

Benoeming
De inhoud van de site wordt samengesteld en beheerd door een webredactie, die eveneens verantwoordelijk is voor het technisch beheer en de webhosting. De redactie wordt benoemd door het federatiebestuur voor een periode van vier jaar.

Autonoom
Waar het de concrete inhoud van de site betreft, ligt de verantwoordelijkheid primair bij de redactie. Zij is autonoom in de selectie van de geboden informatie en opiniërende bijdragen die binnen daarvoor bestemde redactionele rubrieken verschijnen. De redactie maakt haar eigen afwegingen over de relevantie en de legitimiteit van de aangeboden informatie. Daarbij wordt de nodige zorgvuldigheid betracht met betrekking tot individuen of groepen van personen. Op verzoek van het federatiebestuur zal de redactie een toelichting geven op gemaakte keuzes met betrekking tot de vorm en inhoud van de site.

Zorgvuldigheid
Bepaalde rubrieken op de site hebben een opiniërend karakter, waarin ook ruimte wordt gegeven aan visies van personen of organisaties van buiten de parochie. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitspraken of stellingnames van derden, die overigens altijd met bronvermelding worden geplaatst. Uitingen waarvan vooraf aannemelijk is dat ze personen kunnen schaden of kwetsen, worden door de redactie geweerd. De redactie is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites, waarheen bepaalde links op de website van de parochie(s) verwijzen.

Geschillen
In het geval dat bij een verschil van mening omtrent de inhoud geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de redactie en het federatiebestuur, behoudt de laatste zich het recht voor om de redactie een aanwijzing te geven. Deze aanwijzing is bindend.

Begroting
Het financiële beheer en exploitatie van de website ligt bij de penningmeester van het federatiebestuur die hiertoe overleg voert met de redactie.

Taakafbakening
De website staat los van het federatie magazine die eveneens onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de parochiefederatie verschijnt. Deze verschijningsvormen zijn complementair. De redactie van de website zal praktische vormen van samenwerking met de redacties van het federatie magazine nastreven. In geval van een eventueel strijdig belang - bijvoorbeeld in geval van een gepland interview of elkaar overlappende rubrieken - zullen redacties in goed overleg een oplossing zoeken. Zowel het beheer van het federatie magazine als het beheer van de website zijn ten diensten aan de federatie Sint Franciscus tussen duin en tuin. En deze staat ten diensten aan ons Pastoraal beleidsplan.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.