• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Vier wijzigingen in het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Vier wijzigingen in het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

14 mei 2024 - Algemeen federatie nieuws

De diocesane bisschoppen van Nederland en de Ordinaris van het Militair Ordinariaat hebben na overleg met de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) tijdens de Bisschoppenvergadering op 12 maart 2024 vier wijzigingen aangebracht in het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

In het voorwoord van het reglement roepen de Nederlandse bisschoppen in herinnering dat zij met het oog op een zorgvuldige pastorale dienstverlening de Gedragscode Pastoraat hebben vastgesteld. Die maakt deel uit van het kerkelijk recht dat in de Nederlandse bisdommen van kracht is.

De vier wijzigingen
Een anonieme melding kan normaal niet in behandeling worden genomen. Het gewijzigde artikel 4.2 preciseert de voorwaarden waaronder soms toch een onderzoek kan plaatsvinden naar gemeld grensoverschrijdend gedrag, namelijk ingeval de indiener van de melding kan worden geverifieerd en ingeval feiten van een anonieme melding kunnen worden nagegaan.

In artikel 7.10 wordt ten behoeve van de duidelijkheid nu meer expliciet verwezen naar de geldende verjaringstermijnen.

Artikel 9.4 is geschrapt, omdat het voor misverstanden zorgde. Dit artikel bepaalde: “Ter zake van een voorval dat langer dan twee jaar vóór de melding ervan bij het Meldpunt heeft plaatsgevonden, zal geen klacht in behandeling worden genomen door de Klachtencommissie, tenzij er naar het oordeel van de voorzitter goede redenen zijn die een overschrijding van de termijn van twee jaar rechtvaardigen.” De in dit artikel genoemde termijn van twee jaar had een beperkt toepassingsgebied. Het had geen betrekking op meldingen betreffende delicten zoals seksueel misbruik van minderjarigen en was geen canoniekrechtelijke verjaringstermijn. De genoemde termijn had uitsluitend betrekking op meldingen bij het Meldpunt die geen delicten betreffen.

Artikel 34.2 is nieuw toegevoegd en geeft met verwijzing naar artikel 1, § 2a van de Apostolische Brief “Vos estis lux mundi” van 25 maart 2023 een definitie van wat wordt verstaan onder “kwetsbaar persoon”.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.