Een feest van 50 dagen

De meeste feesten vieren wij op één dag. Maar de kerk viert Pasen gedurende 50 dagen! Blijkbaar is er meer tijd nodig om het grote geloofsgeheim van de Verrijzenis van Christus in onze harten te laten wortelen. Als je aan mensen vraagt: Wat is het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar? Dan krijg je vast als antwoord: de kerst. Maar in de kerk is het paasfeest het oudste en be-langrijkste feest. De eerste leerlingen waren ervan doordrongen dat Jezus leeft. Na het kruis van Goede Vrijdag heeft het nieuwe leven van Pasen hun harten vervuld met hoop en blijdschap. Toch hebben zij de tijd nodig om zich bewust te worden van hun opdracht. Hoe gaan wij verder? Hoe zetten wij het werk van Jezus voort? Allerlei vragen, gevaren en problemen blijven hen zeker niet bespaard. Naast geloof kennen zij ook hun twijfels en aanvechtingen. Maar toch …… sámen zoeken zij een weg die toekomst heeft. Geïnspireerd door de Geest van Jezus Christus. In de paastijd staat de paaskaars op een prominente plaats bij het altaar en brandt tijdens alle vieringen. De paaskaars wil ons zeggen: Bij Christus mag je steeds opnieuw je licht opsteken. Tijdens de paaswake is de paaskaars ontstoken en hebben wij het licht aan elkaar doorgegeven. Wij kun-nen terugkijken op een indrukwekkende Goede Week waar veel mensen aan deel hebben genomen. Ook het paasfeest bracht velen samen in onze kerken. Een woord van dank aan de vele vrijwilligers die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan de liturgie.

Inderdaad het is onze taak het licht van Christus brandend te houden in de wereld van vandaag. In de paastijd vinden er in de kerk veel blijde gebeurte-nissen plaats. Juist het voorjaar is voor veel stellen een mooie tijd om in het huwelijk te treden. Dat is al zo sinds jaar en dag en daarom zijn er in deze periode ook de nodige huwelijksjubilea! Ook is de paastijd het geëigende moment voor de Eerste Heilige Communie. Het is heel verheugend dat een grote groep kinderen in onze federatie Sint Franciscus deze weken voor het eerst de H. Communie mag ontvangen, na een periode van intensieve voor-bereiding waarbij de ouders ook werden betrokken. Van generatie op gene-ratie geven de mensen de fakkel van geloof, hoop en liefde door. Laten wij ho-pen op een nieuwe lente in onze kerk. Een nieuwe paus die dezelfde pa-troonheilige gekozen heeft als de federatie van onze 11 parochies! Federatie Franciscus is blij met paus Franciscus. Sint Franciscus bracht in een heel moeilijke tijd van de kerkgeschiedenis nieuw leven in de kerk door terug te gaan naar de kern van het evangelie van Jezus Christus. Eenvoud, gebed, prediking van Gods Woord en zorg voor armen en zieken brachten een nieuw elan in de kerk. Hij zag God in de schepping, bracht de mensen respect voor de natuur bij. In alles was hij diep met Christus ver-bonden. Hij hield zielsveel van de kerk en wilde het huis van God herstellen door de Heilige Geest de ruimte te geven. Een van de eerste uitspraken van onze nieuwe paus Franciscus is: “Laten wij God niet vergeten”.

De nieuwe paus nam bezit van de bisschopszetel van Petrus in Rome op 19 maart, het feest van Sint Jozef. Op deze dag bracht de bisschop van Rot-terdam, Mgr. H. van den Hende, een werkbezoek aan het Westland. De bis-schop bezocht de bloemenveiling en een aantal bedrijven. Er waren ont-moetingen met het pastoraal team, de parochiebesturen en het katholiek on-derwijs. ’s Avonds was er een feestelijke viering in de St. Josephkerk in Wate-ringen. Wij kunnen terugkijken op een zinvolle en verrijkende dag. De bisschop heeft ons bevestigd in ons geloof en is dankbaar het Westland op deze manier beter te hebben leren kennen.

Laten wij met Gods hulp blijven werken aan een hartelijke kerkgemeenschap waar velen zich thuis voelen. Dat wens ik u/jou mede namens de andere leden van het pastoraal team toe.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.