Een nieuwe lente in de kerk

De meeste feesten vieren wij op één dag. Maar de kerk viert Pasen gedurende 50 dagen! Pas op het Pinksterfeest sluiten wij de Paastijd af. Blijkbaar is er meer tijd nodig om het grote geloofsgeheim van de Verrijzenis van Christus in onze harten te laten wortelen. Als je aan mensen vraagt: Wat is het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar? Dan krijg je vast als antwoord: de Kerst. Maar in de kerk is het paasfeest het oudste en belangrijkste feest. De eerste leerlingen waren ervan doordrongen dat Jezus leeft. Na het kruis van Goede Vrijdag heeft het nieuwe leven van Pasen hun harten vervuld met hoop en blijdschap. Toch hebben zij de tijd nodig om zich bewust te worden van hun opdracht. Hoe gaan wij verder? Hoe zetten wij het werk van Jezus voort?

Allerlei vragen, gevaren en problemen blijven hen zeker niet bespaard. Naast geloof kennen zij ook hun twijfels en aanvechtingen. Maar toch …. sámen zoeken zij een weg die toekomst heeft. Geïnspireerd door de Geest van Jezus Christus. In de Paastijd staat de paaskaars op een prominente plaats bij het altaar en brandt tijdens alle vieringen. De paaskaars wil ons zeggen: Bij Christus mag je steeds opnieuw je licht opsteken. Tijdens de paaswake is de paaskaars ontstoken en hebben wij het licht aan elkaar doorgegeven. Wij kunnen terugkijken op een indrukwekkende Goede Week waar veel mensen aan deel hebben genomen. Ook het paasfeest bracht velen samen in onze kerken. Een woord van dank aan de vele vrijwilligers die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan de liturgie.

Een bijzonder mooi moment was de Palmpasenviering van zaterdag 28 maart in Honselersdijk waarin een nieuw lid van ons pastoraal team, priester-pastor Hans Smulders werd gepresenteerd. Een volle kerk, héél véél kinderen en jongeren, de enthousiaste zang van het jongerenkoor de ‘New Sound Singers’, de spontane overweging en de hartelijke ontmoeting na afloop. Velen hebben pastor Smulders de hand geschud en hem een warm onthaal bereid.

Op deze zaterdag waren al zo’n kleine zestig bestuursleden van de 11 parochies samen geweest om met elkaar na te denken over de opdracht van onze katholieke gemeenschap in deze tijd. Hoe kunnen wij nieuwe wegen zoeken, naar buiten treden, dienstbaar zijn aan de samenleving? Wij kunnen terugkijken op een zinvolle dag van bezinning en ontmoeting onder leiding van theoloog Chr. ’t Mannetje in de mooie en gastvrije omgeving van de oude boerderij ‘De Zwethburch’. Inderdaad het is onze taak het licht van Christus brandend te houden in de wereld van vandaag.

In de paastijd vinden er in de kerk veel blijde gebeurtenissen plaats. Juist het voorjaar is voor veel stellen een mooie tijd om in het huwelijk te treden. Dat is al zo sinds jaar en dag en daarom zijn er in deze periode ook de nodige huwelijksjubilea! Ook is de paastijd het geëigende moment voor de Eerste Heilige Communie. Het is heel verheugend dat een grote groep kinderen in onze federatie Sint Franciscus deze weken voor het eerst de H. Communie mogen ontvangen, na een periode van intensieve voorbereiding waarbij de ouders ook werden betrokken. Van generatie op generatie geven mensen de fakkel van geloof, hoop en liefde door.

Laten wij met Gods hulp blijven werken aan hartelijke kerkgemeenschappen waar velen zich thuis voelen. Dat wens ik u/jou mede namens de andere leden van het pastoraal team toe.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.