Samen op weg gaan

‘Wij zijn samen onderweg, alleluia.’ Dat zongen wij in de gebedsviering voorafgaande aan het zomerkamp van de scouting in Naaldwijk. ‘Samen op weg gaan’ is niet alleen een sleutelwoord voor de vakantietijd, maar ook voor wat kerkzijn ten diepste betekent. Het Tweede Vaticaans Concilie drukt het wezen van de wereldwijde katholieke gemeenschap uit met de term: ‘Pelgrimerende Kerk.’ Ja, de kerk is Gods volk dat onderweg is. Wij gaan met Christus door de tijd, van generatie op generatie. Met Hem verbonden in het Heilig Doopsel. Gevoed door zijn Geestkracht in ons persoonlijk gebed. Geïnspireerd door de Heilige Geest als wij in de naam van Jezus in de kerk samenkomen voor de viering van de Heilige Eucharistie waarin de Heer ons voedt met Woord en Sacrament. Zo ontvangen wij geestelijk voedsel voor onderweg, dat ons bezielt tot daden van naastenliefde en werken van barmhartigheid. Maria draagt als titel: Moeder van de kerk. Zij is de moeder van Jezus en daarom de moeder van alle christenen. Op 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Haar opneming met heel haar wezen in Gods Heerlijkheid is de bekroning van haar leven in verbondenheid met haar Zoon op aarde. Mensen op vakantie zullen merken dat het in veel Europese landen een vrije dag is en groots gevierd wordt, niet alleen in de kerken maar ook met openluchtvieringen, processies en soms zelfs met vuurwerk! Bij ons is het geen vrije dag. Daarom vieren wij het in weekend daarvoor (10 en 11 augustus) in onze parochies. Maar op de dag zelf, donderdag 15 augustus is er een feestelijke viering in de H. Machutuskerk te Monster met bekende Marialiederen. Lourdes ligt aan de rivier de Gave en Monster ligt aan de Gantel. Monster zouden wij daarom klein Lourdes aan de Gantel kunnen noemen, want achter de kerk staat een prachtige Lourdesgrot waar wij na de H. Mis onder het zingen van het bekende Lourdeslied in processie naar toe zullen gaan, als ‘Gods volk samen onderweg.’ Alle aanwezige pastores van het team zullen in deze viering voorgaan. Ook pastor Martien Straathof zal hierbij nog aanwezig zijn. Onlangs heeft hij een nieuwe benoeming aanvaard als pastoor van de Sint Maartenparochie in Noordwijk en omgeving. Acht jaar is hij met hart en ziel werkzaam geweest in het Westland, met name in de parochies van Wateringen en Kwintsheul. Wij zullen zijn vriendelijk pastorale bewogenheid en voor iedereen begrijpelijke woorden gaan missen. Voorgangers in de kerk zijn ook voorbijgangers. Pastor Straathof is naar een andere plek in het bisdom geroepen en zo gaat zijn weg verder. Wij danken hem voor zijn trouwe inzet en hartelijke collegiale houding! Hem wensen wij Gods Zegen toe in zijn nieuwe verantwoordelijkheid als pastoor van 7 kerken en als teamleider van een pastoraal team met 4 personen. Het afscheid van pastor Straathof zal plaatsvinden op zondag 25 augustus in de Sint Josephkerk (de Kolenkit) in Wateringen, aanvang 11.00 uur. Ook wij als samenwerkingsverband van de parochies in het Westland en Hoek van Holland met 12 kerken gaan verder met een team van 2 priesters, 2 diakens en 1 pastorale werkster. Het bisdom heeft ons toegezegd op zoek te gaan naar een opvolger van pastor Straathof, maar deze zal zeker nog niet per 1 september beschikbaar zijn. Dat betekent dus een verdere verzwaring van het takenpakket van de huidige leden van het pastoraal team, waarvan er 2 parttime zijn (Mw. Geelen en diaken Burgering). Het is een heel gepuzzel om alle roosters rond te krijgen en de planning van alle activiteiten is verre van eenvoudig. Maar wij voelen ons gedragen door de Geest die als wind in de zeilen, het schip van de kerk in de vaart zal houden. Wij weten ons zeer gesteund door de parochianen die deelnemen aan het leven van de kerk. Wij worden ook bemoedigd door duizenden mensen die als vrijwilliger actief zijn in onze parochies. Voorts zijn wij blij met de ‘rustende’ pastores die ons assisteren. Ik wens u / jou een goede zomer toe als tijd van rust en ontspanning. Dat wij nieuwe energie en geestkracht mogen opdoen voor de weg die voor ons ligt. Heel bijzonder gaan wij ervaren wat het betekent om pelgrimerende kerk te zijn, als wij op bedevaart gaan naar Kevelaer, ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van deze tocht vanuit het Westland. Namens het pastoraal team,

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.