Themajaren

Ik weet niet of u het gemerkt heeft, maar in de afgelopen jaren zijn er allerlei themajaren geweest. Jaren die een bepaald thema hebben gekregen. Soms wordt dit door het Vaticaan bepaald en geldt het wereldwijd. Andere keren is het een initiatief van ons bisdom. Soms is het een initiatief van de Nederlandse bisdommen.  

Zo hadden we in 2013 het ‘Jaar van geloof’, in 2018 het ‘Jaar van gebed’ en in jaren daarna het ‘Jaar van de Eucharistie’ en het ‘Jaar van het Woord van God.’ Het meest is me bijgebleven het ‘Jaar van Barmhartigheid’ (2016). Dat komt denk ik, omdat we in al onze kerken de afbeelding hadden van het bekende schilderij van Rembrandt, ‘De terugkeer van de verloren zoon’.  

Momenteel bevinden we ons in het ‘Jaar van de Sacramenten’. Dit is geïnitieerd door onze eigen bisschop. Het jaar loopt van oktober 2021 tot juli 2022. In de brief van de bisschop van 17 september 2021 schrijft hij: ‘Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren.’ De Katechismus van de Katholieke Kerk (1995) omschrijft sacramenten als: werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de kerk, waardoor ons het goddelijke leven verleend wordt (KKK nr. 1131).

De bisschop noemt de sacramenten in zijn brief van 17 september: de doop, het vormsel, de eucharistie, het huwelijk, de wijding, het sacrament van boete en verzoening en de ziekenzalving.

Misschien is het goed om over een paar sacramenten enkele dingen te zeggen. De doop is de poort, daarmee begint alles, en het maakt het ontvangen van de andere sacramenten mogelijk.
De eucharistie is het allerbelangrijkste sacrament. In de heilige Hostie ontvangen we de Heer Jezus Christus zelf. Dit is eigenlijk niet uit te leggen en nauwelijks echt te begrijpen. Dat de Heer (de God der hemelse machten, zo zeggen we in het ‘Heilig heilig’) zo dicht bij ons wil komen, dat Hij zelfs in ons wil opgaan. Vaak realiseren we ons niet eens wat er eigenlijk gebeurt, als we de Hostie ontvangen. Het is eigenlijk een groot wonder.
De ziekenzalving is vooral bedoeld bij ernstige en/of langdurige ziekte. Als de ziekte verslechtert, of als men eerst hersteld is en daarna weer ernstig ziek wordt, kan de zalving opnieuw gegeven worden.

Alle sacramenten bouwen ons, als katholieke gemeenschap, op. Het zou moeten samengaan met gebed, saamhorigheid, onderlinge hulp, liefdevolle aandacht voor elkaar. Juist die sacramenten helpen ons, om zo goed mogelijk als christen te leven.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

De enige stem met diepgang is de stilte.